ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Σωματείο μας, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΘ (ΣΑΑΠΘ) ΚΥΠΡΟΥ (το «Σωματείο», «εμείς»), συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εγγραφή νέων μελών («εσείς», «εσάς», «σας»), σύμφωνα με την «Αίτηση Εγγραφής Μέλους» την οποία εσείς έχετε υπογράψει.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που οφείλει το Σωματείο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας με βάση την νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ»), να παρέχει σε εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται για τον σκοπό αυτό.

 1. Ποια Δεδομένα Συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς είναι τα ακόλουθα:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Πατρώνυμο
 3. Αριθμός Ταυτότητας
 4. Διεύθυνση
 5. Τηλέφωνο
 6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 7. Έτος Αποφοίτησης
 8. Τμήμα/ Σχολή
 9. Τίτλος που απονεμήθηκε (Πτυχίο/Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό)
 10. Τόπος εργασίας
 11. Θέση εργασίας

Σκοπός της Συλλογής

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς εγγραφής σας στο μητρώο μελών του Σωματείου και γενικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων

β) Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας

γ) Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας

δ) Εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος μας

Δεν συλλέγουμε και δεν χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα άλλα από αυτά  που αναφέρονται ρητά πιο πάνω χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας εκτός εάν εσείς μας το ζητήσετε.

Δεν έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά αν δεν το κάνετε δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες μεθόδους λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Φύλαξη των Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα επεξεργαζόμαστε στα γραφεία του Σωματείου, στην Λευκωσία, όπου αυτά φυλάγονται και αποθηκεύονται.

Για την φύλαξη και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων το Σωματείο παίρνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ (ελεγχόμενη πρόσβαση, firewalls, antivirus, κρυπτογράφηση δεδομένων, κ.α.).

 1. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας

 Εντός του Σωματείου μας, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο όσοι χρειάζεται να έχουν, με καθήκον εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2.

Εκτός του Σωματείου μας, αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα τα οποία συνεργάζονται και/ ή παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες στο Σωματείο μας στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης της, όπως εταιρείες που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, παροχής και συντήρησης λογισμικού (όπως SAP, κ.α.), κ.α.

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται πολύ προσεκτικά, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ληφθούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την σχετική νομοθεσία και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Στους εξωτερικούς αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνονται και οποιοιδήποτε ιδιώτες, επαγγελματικά σώματα ή αρμόδιες αρχές, όπως ο αρμόδιος Έφορος Σωματείων, στους οποίους μπορεί να απαιτείται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2 και ειδικότερα για την συμμόρφωση με συμβατικές και/ ή έννομες υποχρεώσεις μας.

 1. Χρόνος Φύλαξης

Σύμφωνα με την πολιτική του Σωματείου μας, τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2 της παρούσας Ειδοποίησης, ή – σε περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία γίνεται με την συγκατάθεση σας – μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεση σας. Επιπρόσθετα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση μας με την φορολογική νομοθεσία, την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας και γενικά για την διαφύλαξη νόμιμων συμφερόντων μας.

Μετά από την περίοδο αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα. Οποιαδήποτε δεδομένα δυνατό να τηρούνται από εμάς για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας και ενημέρωσης θα τηρούνται μέχρι εσείς να μας ειδοποιήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνεται αυτήν την πληροφόρηση.

 1. Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες

 Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε οντότητες ή άλλα τρίτα μέρη τα οποία έχουν την βάση τους ή χώρο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πριν διαβιβάσουμε τα δεδομένα διασφαλίζουμε ότι, εκτός όπου νόμιμα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με τον αποδέκτη, υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. μέσω μίας απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω κατάλληλων εγγυήσεων όπως αυτό-πιστοποίηση του αποδέκτη για το EU-US Privacy Shield, ή συμφωνίας μέσω των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών μεταξύ του Σωματείου μας και του αποδέκτη), ή υπάρχει η επαρκής συγκατάθεση σας.

Μπορούμε να σας παρέχουμε κατάσταση με τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των συμφωνημένων κανονισμών οι οποίοι διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Για να τα λάβετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aaac.org.cy

 1. Τα Δικαιώματα Σας

 

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρούμε είναι λανθασμένα ή ανακριβή, έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε να τα δείτε, να διορθωθούν ή να σβηστούν, επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aaac.org.cy

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Θα διερευνήσουμε το παράπονο σας και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση του.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν έχουμε χειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy.