Ειδοποίηση για Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΣΑΑΠΘΚ

Προς τα μέλη
Δίδεται ειδοποίηση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου που
συγκαλείται με βάση το άρθρο 27 του Καταστατικού, θα διεξαχθεί την 21 η Δεκεμβρίου 2022
στην οδό Σταυρού 79, Στρόβολος 2035 (Hogar coffee) και ώρα 19:00 με την ακόλουθη
ημερήσια διάταξη:

α) Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για τη δραστηριότητα του
Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενους έτους.
β) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
γ) Οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
δ) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Παρακαλούνται τα μέλη όπως:
-διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους και
-δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συνέλευση με την αποστολή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email).

Με βάση το άρθρο 29 του Καταστατικού υποψηφιότητες κατατίθενται στο Διοικητικό
Συμβούλιο τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, ως εκ τούτου
θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 18 η Δεκεμβρίου στις 19:00 .
Με βάση το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε περίπτωση που στην προκαθορισμένη ώρα δεν
υπάρχει απαρτία (50% συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς), η Γ.Σ.
αναβάλλεται για μία (1) ώρα και συγκαλείται επαναληπτική με την ίδια ημερησία διάταξη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Λευκωσία, 03 Δεκεμβρίου 2022